Biển bạt decal mẫu 04

Bài viết trước đó Biển chữ nổi – Mặt tiền M20
Bài viết sau đó Biển bạt decal mẫu 03